ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN HỌC KỲ HKIII (2018-2019)

Danh sách học phần theo Khoa/Bộ môn:

# Mã học phần Tên học phần Giảng viên Đánh giá
1 MH1109011-389-1 Anh văn căn bản 3 Nguyễn Lê Phương Oanh
2 MH1109011-389-2 Anh văn căn bản 3 Trương Thị Ngọc Thu
3 MH1109011-389-3 Anh văn căn bản 3 Nguyễn Thị Thanh Bình
4 MH1109011-389-4 Anh văn căn bản 3 Đặng Thị Hải Bình

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN CTIM ©2016 - Developed by Quang Sáng