PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ HKIII (2020-2021)

Danh sách học phần theo Khoa/Bộ môn:

# Mã học phần Tên học phần Giảng viên Đánh giá
1 MH1101001-3-2021 Toán rời rạc Lê Trung San
2 MH1101004-3-2021 Cơ sở dữ liệu Nguyễn Văn Trinh
3 MH1101008-3-2021 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nguyễn Văn Trinh
4 MH1101009-3-2021 Lập trình hướng đối tượng Mai Đình Trí
5 MH1101014-3-2021 Đồ án chuyên ngành Nguyễn Văn Trinh
6 MH1101014-3-2021 Đồ án chuyên ngành Phạm Quang Sáng
7 MH1101018-3-2021 Thương mại điện tử Phạm Quang Sáng
8 MH1101019-3-2021 Công nghệ lập trình di động Phạm Quang Sáng
9 MH1101040-3-2021 Đồ họa ứng dụng (Adobe Photoshop) Phạm Quang Sáng
10 MH1101043-3-2021 Lập trình quản lý cơ bản (VB.NET) Mai Đình Trí
11 MH1102025-3-2021 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Thị Nguyệt Hoa
12 MH1102029-3-2021 Đo lường điện Châu Lê Sơn
13 MH1102031-3-2021 Điện tử cơ bản Châu Lê Sơn
14 MH1102035-3-2021 Autocad trong kỹ thuật điện Nguyễn Thị Nguyệt Hoa
15 MH1102039-3-2021 Thiết kế tủ điện Nguyễn Đức Thành
16 MH1102040-3-2021 Lập trình PLC Châu Lê Sơn
17 MH1102042-3-2021 Điện khí nén Châu Lê Sơn
18 MH1102130-3-2021 Dung sai - Kỹ thuật đo Cao Thế Oanh
19 MH1102132-3-2021 Nguyên lý - Chi tiết máy Phan Thành Tưởng
20 MH1102136-3-2021 Hàn cơ bản Đặng Thanh Linh
21 MH1102137-3-2021 Tiện cơ bản Đặng Thanh Linh
22 MH1102140-3-2021 Phay nâng cao Đặng Thanh Linh
23 MH1102143-3-2021 Tiện phay CNC nâng cao Hồ Đức Quyết
24 MH1102144-3-2021 Trang bị điện trong máy cắt kim loại Phạm Văn Dũng
25 MH1104013-3-2021 Kế toán tài chính doanh nghiệp Trần Văn Long
26 MH1104033-3-2021 Toán kinh tế Lê Trung San
27 MH1104037-3-2021 Anh văn chuyên ngành Phạm Thị Ngọc Thúy
28 MH1104041-3-2021 Soạn thảo văn bản Phạm Văn Dũng
29 MH1104041-3-2021 Soạn thảo văn bản Nguyễn Xuân Trọng
30 MH1104043-3-2021 Quản trị nhân sự Cao Văn Tài
31 MH1104046-3-2021 Quản trị Marketing Hồ Thiện Thông Minh
32 MH1104101-3-2021 Nguyên lý thống kê Lê Trung San
33 MH1104110-3-2021 Phân tích hoạt động kinh doanh Hồ Thiện Thông Minh
34 MH1104115-3-2021 Lý thuyết xác suất và nguyên lý thống kê Lê Trung San
35 MH1104119-3-2021 Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 Trần Thị Tuyến
36 MH1104123-3-2021 Kế toán doanh nghiệp thương mại Trần Hồng Đạt
37 MH1104124-3-2021 Thực hành kế toán doanh nghiệp thương mại Trần Văn Long
38 MH1104127-3-2021 Kế toán doanh nghiệp trên phần mềm Trần Thị Tuyến
39 MH1105025-3-2021 Grammar 2 Trương Thị Ngọc Thu
40 MH1105028-3-2021 Speaking 1 Nguyễn Lê Phương Oanh
41 MH1105035-3-2021 Translating 2 Hồ Hùng Tài
42 MH1105040-3-2021 Engish Skills in Business 2 Nguyễn Lê Phương Oanh
43 MH1105042-3-2021 Writing Business Documents Trần Thị Kiều Hạnh
44 MH1105043-3-2021 Listening 1 Trương Thị Ngọc Thu
45 MH1109013-3-2021 Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp Phạm Văn Dũng
46 MH1109015-3-2021 Pháp luật Phạm Duy Ngọc
47 MH1109015-3-2021 Pháp luật Bùi Thị Tâm
48 MH1109015-3-2021 Pháp luật Nguyễn Thanh Quyên

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN CTIM ©2016 - Developed by Quang Sáng